Wakacje z Basilur

Beautiful young woman with a take away coffee cup, sitting on the bench and waiting for a water taxi at the station.

REGULAMIN WAKACYJNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„WAKACJE Z BASILUR”

 • 1 – Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wakacje z Basilur jest TEA BROTHERS Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim u Targowa 9b, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla M.ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000537222, NIP 5311691397, Regon: 360519654.
 2. Fundatorem wszystkich nagród jest Organizator.
 3. Konkurs organizowany jest w celu promocji produktów pod marką Basilur, należących do jest TEA BROTHERS Sp. z o.o. Sp. k.
 4. Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem jest dostępna na stronie internetowej www.basilur.pl.
 5. Kontakt w sprawie Konkursu: Office@basilur.pl
 6. Konkurs trwa od dnia 1.07.2017 roku do 3.09.2017 roku. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 1.07. 2017 do 3.09.2017 roku.
 7. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony.
 9. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienia laureatów konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję Konkursową (dalej „Komisja”).
 10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, ani popierany przez podmioty będące właścicielami serwisów: Facebook, Instagram, Pinterest, czy GooglePlus. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora

 

 • 2 -Zasady uczestnictwa w konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz dres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W konkursie nie mogą brać osoby zaangażowane w organizację i przeprowadzanie Konkursu, a także osoby członkowie najbliższych rodzin pracowników i współpracowników.
 3. Organizator przeprowadza Konkurs za pomocą strony internetowej pod adresem www.basilur.pl (dalej: „Strona); Konkurs będzie komunikowany również za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com na profilu marki znajdującym się pod linkiem https://www.facebook.com/basilurpolandoraz w innych mediach.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w okresie od dnia 1.07.2017 roku do 3.09.2017 roku dokonać zgłoszenia do Konkursu (dalej „Zgłoszenie”, tj. spełnić następujące warunki:
 5. Nabyć dowolny produkt Basilur,
 6. Wejść na stronę www.basilur.pl i zapoznać się z zasadami Konkursu .
 7. Wykonać zadanie konkursowe (dalej „ Praca Konkursowa” ) polegające na wykonaniu zdjęcia, pokazującego wakacje z produktem Basilur, przy czym Praca Konkursowa musi zawierać widoczne, dowolne opakowanie herbaty Basilur,
 • Dodać Pracę Konkursową na swoim profilu Instagram lub Facebook, przy czym na początku postu publikującego Pracę Konkursową użytkownik powinien podpisać zdjęcie Wakacje z Basilur z wykorzystaniem czterech hashtagów #wakacjezbasilur , #holidaywithbasilur , #basilur , #basilurtea , co będzie jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w Konkursie oraz potwierdzeniem, że przysługują mu pełne prawa do publikacji wizerunków osób umieszczonych na Pracy Konkursowej.
 • Następnie po publikacji Praca Konkursowa musi zostać wysłana na adres e-mail: office@basilur.pl o treści: Wakacje z Basilur.
 1. Każdy uczestnik może wysłać w ramach Konkursu dowolną liczbę zgłoszeń spełniając wszystkie wyżej wymienione warunki, przy czym Uczestnik Konkursu może wygrać tylko raz w czasie trwania jednego tygodnia. Ta sama Praca Konkursowa wysłana kilka razy traktowana jest jako jedno zgłoszenie.
 2. Akceptując regulamin Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Praca Konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lubi z przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi. W szczególności nie może naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich . Organizator zastrzega, ze prace Konkursowe nie spełniające wymienionych wymogów nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 • 3 -Założenia Konkursu
 1. Konkurs polegać będzie na wyborze najciekawszych Prac Konkursowych, które przedstawiają ciekawą formę spędzania wakacji. Brana pod uwagę będzie inwencja twórcza Uczestników oraz jakość publikowanych zdjęć.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptować jego postawienia.
 • 4 – Nagrody w Konkursie
 1. Co tydzień, aż do końca Konkursu tj. 3.09.2017 r. będą wyłaniani zwycięzcy, przez Komisję składającą się z 4 osób, pracujących na stałe w Biurze Obsługi Klienta.
 2. W każdym tygodniu spośród nadesłanych Prac Konkursowych, Komisja będzie wybierać 4 najciekawsze zdjęcia z poprzedniego tygodnia, które otrzymają nagrody przewidziane Regulaminem.
 3. Nagrody do wygrania:
 • 1-9 lipiec – TREASURE SARDONIKS w puszce 100g nr katalogowy 70644
  treasure-sardoniks
 • 10-16 lipiec –BLOOD ORANGE w puszce 100g nr katalogowy 70529blood-orange-w-puszce-100g
 • 17-23 lipiec –INDIAN SUMMER w puszce 100g nr katalogowy 70526
  truskawka-malina
 • 24-30 lipiec – IMBIROWA w puszce 100g nr katalogowy 70432ginger-black-tea
 • 31 lipiec – 6 sierpień – CHINESE w puszcze 100g nr katalogowy 70533chinese-w-puszcze-100g
 • 7-13 sierpień – FOLK BLACK & WHITE w puszce 100g nr katalogowy 70538blackwhite
 • 14-20 sierpień –FOLK RAINBOW w puszce 100g nr katalogowy 70537rainbow
 • 21-27 sierpień – PARIS TEA w puszce 100g nr katalogowy 70615paris-tea-w-puszce-100g
 • 28 sierpień-3 wrzesień – TREASURE AMZONITE w puszce 100g nr katalogowy 70645
  treasure-amzonite
 1. Komisja oceniać będzie Prace Konkursowe, biorąc przede wszystkim ich potencjał, kreatywność oraz staranne wykonanie, a także zgodność z obowiązującym regulaminem.
 2. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na Stronie w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia każdego tygodnia konkursu.
 3. Laureaci zostaną poinformowani drogą mailową o wygranej.
 4. Każdy Laureat nagrody w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail z informacją o wygranej powinien przesłać swoje dane osobowe, numer telefonu oraz adres zamieszkania w celu wysłania nagrody.
 5. W przypadku braku przesłania danych osobowych w wyznaczonym terminie prawo do nagrody wygasa.
 6. Nagrody zostaną wysłane do poszczególnych Laureatów kurierem w ciągu 14 dni od otrzymania adresu wysyłki.
 7. W przypadku niepodjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od pozostawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.
 • 6 – Prawa własności intelektualnej do Prac Konkursowych
 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłączonym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu obowiązującego prawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, z Prac Konkursowych zgłaszanych do Konkursów, zwanych utworami.
 3. Organizator ma prawo rozpowszechniać utwory oraz je edytować w całości lub w części, dokonywać jego przeróbek na potrzeby promocyjne marki.
 4. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane przez Organizatora.
 • 7 – Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania lub zmiany zasad akcji promocyjnej w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Przystąpienie Uczestnika do akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacje dotyczące spraw związanych z akcją promocyjną należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora w Biurze Działu Obsługi Klienta, w siedzibie Tea Brothers Sp. Z o.o. Sp.k. ul. Targowa 9b 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki lub kierować na adres e mail: office@basilur.pl w terminie do 7 dni od momentu zakończenia się akcji promocyjnej.
 4. Reklamacje przesłane po upływie powyższego 7-dniowego terminu nie będą Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

 

© 2014-2022 TEA BROTHER SP. Z O. O. - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE