Regulamin konkursu “Wakacje z Basilur 2019”

Regulamin konkursu “Wakacje z Basilur 2019”

REGULAMIN WAKACYJNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„WAKACJE Z BASILUR 2019”

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
 2. Organizatorem Konkursu, jest Tea Brothers Sp. z o. o. Sp.k., ul. Targowa 9B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP 5311691575, REGON 360762290, tel. 500-164-004 / basilur.pl (zwane dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) i akceptacją jego treści.
 5. Organizator Konkursu raz na tydzień wybiera 4 najlepsze zdjęcia różnych autorów, które zostały nadesłane na maila wakacje@basilur.pl o temacie „wakacje z basilur”. Zgłoszenia muszą spełniać wszystkie warunki wymienione niżej. Zgłoszenia, które nie spełnią wszystkich warunków, nie będą brane pod uwagę. 
 • ADRESACI KONKURSU
 1. Uczestnikami i laureatami Konkursu mogą być osoby fizyczne mieszkające w Polsce i nieprowadzące działalności gospodarczej. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora Konkursu, Firmy oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację Konkursu.
 3. Osoba, która wygrała w danym tygodniu, nie może brać udziału w pozostałych tygodniach konkursu. Zgłoszenia osoby, która już raz wygrała w konkursie “Wakacje z Basilur 2019” nie będą brane pod uwagę. 
 4. Zgłoszenia ze zdjęciami, które pojawiały się w poprzednich edycjach konkursu, nie będą brane pod uwagę.
 • CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Konkurs trwa od momentu publikacji postu do dnia 25.08.2019 do godz. 23.59 czasu polskiego.
 2. Nagrody wysyłane są po ogłoszeniu wyników, na początku kolejnego tygodnia.
 • MECHANIZM KONKURSU, ZADANIE KONKURSOWE
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
  1. Posiadanie pełni praw autorskich do utworów stanowiących realizację zadania konkursowego oraz zgoda na korzystanie z takich utworów przez Organizatora i Firmę w celach związanych z realizację i promocją Konkursu,
  2. Wykonanie Zadania Konkursowego.
 3. Momentem dokonania zgłoszenia w Konkursie jest moment otrzymania przez organizatora pracy konkursowej.
 4. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu wakacyjnego zdjęcia, w którego tle w widocznym miejscu musi się znaleźć jeden z naszych produktów (herbat) w ciekawej ekspozycji bądź aranżacji.
 5. Każdy z Uczestników Konkursu może dokonać maksymalnie 1 zgłoszenia w tygodniu do udziału w Konkursie, przy czym każde zgłoszenie zawierać może maksymalnie 3 zdjęcia.
 6. Nadto Zadanie Konkursowe powinno:
  1. być zamieszczone na profilu Facebook lub Instagram Uczestnika Konkursu w czasie jego trwania, z podpisem “Wakacje z Basilur” i hashtagami #wakacjezbasilur #basilur #basilurtea
  2. Ustawienia prywatności zdjęć na profilu Facebook Uczestnika Konkursu muszą być skonfigurowane w taki sposób, żeby Organizator mógł wyszukać zdjęcie po hashtagu. Profil na Instagramie Uczestnia Konkursu musi być ustawiony na widoczny dla wszystkich tak, żeby Organizator mógł wyszukać zdjęcie po hashtagu.
  3. stanowić utwór oryginalny, autorski, do którego autor posiada majątkowe autorskie prawa.
  4. dla celów zgłoszenia konkursowego prace konkursowe powinny być zmniejszone do formatu .png, .jpg, .jpeg,
  5. powinno być neutralne obyczajowo, a także nie może naruszać przepisów prawa ani powszechnie obowiązujących w społeczeństwie zasad, w szczególności na ich publikację w Internecie, w tym na Stronie Internetowej, na stronie Organizatora i Firmy.
 7. Stosownie do treści art. 920 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa od Zwycięzców majątkowe prawa autorskie do zdjęć stanowiących realizację zadania konkursowego.
 8. Nabycie majątkowych praw autorskich następuje na wszystkich polach eksploatacji istniejących w chwili utrwalenia utworu, w tym obejmujących:
  1. wyłączne używanie i wykorzystanie w materiałach reklamowych (w tym ATL, BTL i innych);
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie w materiałach reklamowych wszelkimi technikami graficznymi;
  3. zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu na płytach kompaktowych, w technice DVD, a także innych istniejących w chwili utrwalenia utworu;
  4. publiczne wystawianie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym na wystawach;
  5. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity;
  6. wprowadzanie do obrotu oraz prawo do wydawania i rozpowszechniania materiałów reklamowych;
  7. wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci Internet, publiczne wystawianie;
  8. tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych;
  9. włączenie jako elementu innych utworów.
 9. Zwycięzcy Nagród Upoważniają również Organizatora i Firmę do korzystania z zadania konkursowego bez oznaczenia utworu jego imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem.
 10. Przekazanie majątkowych praw autorskich oraz udzielenie zgód na rozpowszechnianie wizerunku nie jest nieodpłatne, a ekwiwalent wynagrodzenia stanowi przyznana zwycięzcy Konkursu nagroda.
 11. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do zamieszczonego zdjęcia lub też w jakikolwiek inny sposób mogłaby uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.
 • NAGRODY
  Organizator gwarantuje następujące nagrody: (w każdym tygodniu wybieramy 4 zwycięzców, wartość podana jest dla wszystkich nagród w danym tygodniu):
 • Tydzień 1 – od 1 do 7 lipca
  Nagroda: Cream Fantasy w puszce 100 g (70146) 35,95 zł x 4 = 143,80 zł brutto
 • Tydzień 2 – od 8 do 14 lipca
  Nagroda: High Grown w puszce 100 g (70286) 41,95 x 4 = 167,80 zł brutto
 • Tydzień 3 – od 15 do 21 lipca
  Nagroda: Exotic Tea & Uva w puszce 125 g (70240) 47,95 zł x 4 = 191,80 zł brutto
 • Tydzień 4 – od 22 lipca do 28 lipca
  Nagroda: Chrysanthemum w puszce 100 g (70996) 49,95 zł x 4 = 199,80 zł brutto
 • Tydzień 5 – od 29 lipca do 4 sierpnia
  Nagroda: Mieszanka Assorted Leaf of Ceylon (71559) 38,95 zł x 4 = 155,80 zł brutto
 • Tydzień 6 – od 5 do 11 sierpnia
  Nagroda: Citrus Tea & Green Tea w puszce 125 g (70238) 47,95 zł x 4 = 191,80 zł brutto
 • Tydzień 7 – od 12 do 18 sierpnia
  Nagroda: Paris Window w puszce 100 g (70615) 46,95 zł x 4 = 187,80 zł brutto
 • Tydzień 8 – od 19 sierpnia do 25 sierpnia
  Nagroda: Książka Love Story I w puszce 100 g (70484) 56,95 zł x 4 = 227,80 zł brutto
 1. W przypadku gdy po weryfikacji okaże się, że Uczestnik Konkursu typowany do zwycięstwa nie spełnił wymogów opisanych w Zasadach Konkursu, nagroda wydana zostanie Uczestnikowi Konkursu, który spełnił ww. wymogi, a wykonane przez niego zadanie konkursowe zostało uznane za kolejną najciekawszą realizację zadania konkursowego.
 2. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

 

 • KOMISJA KONKURSOWA
 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja.
 2. W podejmowanych decyzjach Komisja kierować się będzie kryterium jakości, pomysłowości, oryginalności zdjęcia.
  1. Każdy ze Zwycięzców Konkursu powiadomiony zostanie o fakcie wygranej. Nadto, oficjalna lista Zwycięzców Konkursu, zostanie opublikowana na Stronie najpóźniej do dnia 1.09.2019 r. Na publikację danych w związku z wygraną w Konkursie Zwycięzcy wyrażają zgodę.
 • WYDANIE NAGRODY
 1. Wydanie Nagrody przez Organizatora następuje na podstawie zgłoszenia się z danymi adresowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) za pomocą wiadomości prywatnej poprzez e-mail, w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników.
 2. Dodatkowo w przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od publikacji wyników Konkursu przesłać na adres: wakacje@basilur.pl skan oświadczenia obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie.
 3. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa.
 4. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcy za pomocą kuriera Inpost.
 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, a w szczególności wydania Nagród, należy składać drogą mailową na adres: wakacje@basilur.pl o tytule „Reklamacja – konkurs”. Reklamacje można składać w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia jego zakończenia.
 3. Komisja Konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu, który jest jedynym spisem zasad, zakresu i warunków przeprowadzania Konkursu. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową, w terminie 14 dni od daty ich wpływu.
 • INFORMACJE O KONKURSIE
 1. Informacje o konkursie udostępnione są również do wglądu do wglądu na łamach serwisu Facebook.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administratorem danych Uczestników jest Tea Brothers Sp. z o. o. Sp.k., ul. Targowa 9B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP 5311691575, REGON 360762290, tel. 500-164-004 / basilur.pl, dane będą przetwarzane w celu relacji konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Organizator, a także działająca w jego imieniu Firma, zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i/lub jego warunków. Zmiany działać będą jednak na przyszłość i nie będą naruszać praw nabytych.
 3. Organizator, a także działająca w jego imieniu Firma, zastrzegają sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie. Na powyższe Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według stosownych przepisów.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
Udostępnij ten wpis Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Powiązane wpisy